E-FERNANDO POO

1899. 2c violeta. ED 7. TP entero postal doble preobliterado ELOBEY. Cat. Euros 240+ (+ Elobey!).

u$s 215Lot Photo