BC - Kenya

1936. Morogoro - Germany. Multifkd env. Kenya + Uganda.

U$ 38Lot Photo