Brazil - XX

1931. Praia Formosa - Switzerland. Registered AR multifkd env. VF.

U$ 25Lot Photo