BC - Kenya

1936 (27 Nov). Dodoma - Zanzibar. Air reg fkd env / 65c. Via Dar es Salaan.

U$ 70Lot Photo