BC - Gold Coast

1955 (22 Jan). Takoradi - Brazil. air fkd env. 1sh 6d / cds. VF.

U$ 60Lot Photo