GrB - British Levant

1921 (29 Oct). Smyrna - UK (6 Nov). Reverse GB fkd env 1 1/2d x3. VF.

U$ 100Lot Photo