MEXICO

1876 (18 Aug) Mapimi - Durango. E, Fkd 25c blue 1876 - Durango, stline name town cancel, tied.

U$ 38Lot Photo